Bases do VI Concurso de microrrelatos Ribeira Sacra Concello de Parada de Sil

“O Concello de Parada de Sil, grazas á doazón do catedrático Don Eugenio Prieto Pérez, natural de este municipio, convoca un concurso de microrrelatos.

BASES

1. Os autores han de ter en conta que un microrrelato non é un conto, nin unha anécdota, nin unha ocorrencia. É un relato breve caracterizado pola precisión no contar e no emprego da linguaxe, ademais dunha trama paradoxal e sorprendente.
2. Os microrrelatos son de tema e estilo libre e poderán estar escritos en galego ou castelán. Serán orixinais e inéditos. Cada autor so poderá participar cun microrrelato.
3. A extensión do texto non excederá as 200 palabras en formato DIN A-4 a dobre espazo, e tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.
4. O prazo de entrega finaliza o 3 de marzo de 2018. Para os enviados por correo postal contarase como data de entrega a da presentación na oficina de envío.
5. A presentación dos traballos pode facerse a través dos seguintes medios:
I. Correo electrónico dirixido a concursorelatos@paradadesil.es. No asunto porase o título completo da obra. No devandito correo, achegaranse dous arquivos en formato Word:
– O primeiro conterá a obra e como nome levará o mesmo que o título do traballo.
– O segundo titularase “PLICA” (nome do traballo). Conterá os datos do participante: nome e apelidos, ano de nacemento, dirección postal, email e teléfono, título completo do microrrelato, así como declaración xurada conforme o traballo remitido a concurso é orixinal e inédito.
Todas as plicas gardaranse nunha carpeta protexida e as obras serán lidas polo xurado de forma anónima.
Esta conta de correo é única e exclusiva para o envío dos microrrelatos e non se abrirá ata a data de finalización do prazo de entrega de microrrelatos ao concurso. Para calquera dúbida pódese enviar un correo a concello@paradadesil.es.
II. Correo Postal: Os traballos remitiranse por triplicado ao seguinte enderezo:
Concurso de Microrrelatos. Concello de Parada de Sil. Praza Campo da Feira, nº 1. 32740 Parada de Sil. Ourense.
Os textos enviaranse só co título e no interior, nun segundo sobre (plica) pechado, incluirase unha ficha co título do relato, autor, data de nacemento, enderezo postal, email e teléfono, así como unha declaración xurada conforme o traballo remitido a concurso é orixinal e inédito.
6. O concello, como organizador, designará o xurado competente que estará presidido polo catedrático e hispanista don Antonio Carreño.
7. O fallo do xurado farase público o 30 de abril de 2018 e será inapelable.
8. Dotación e fallo do premio:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
9. A entrega do premio realizarase no acto de celebración do Día das Letras Galegas, que se celebrará no Concello de Parada de Sil o día 17 de maio de 2018.
10. A inscrición neste certame supón a total aceptación das bases.
11. Todas as persoas participantes autorizan ao Concello de Parada de Sil á utilización do relato citando o autor ou autora do mesmo.

Parada de Sil, 11 de xaneiro de 2018
A Alcaldesa
Yolanda Jácome”

Bases do VIII Premio Narrativas Quentes

1. Poderá concorrer a este premio calquera obra narrativa inédita, sexa novela ou relatos, cunha extensión mínima de 60 folios mecanografados a dobre espazo e máxima de 150, que estea escrita en lingua galega, e que a temática teña relación co sexo, co erotismo.
2. Os traballos deberán enviarse por triplicado. Adxuntarase sempre o enderezo, teléfono e correo electrónico, e unha fotocopia do DNI en sobre á parte.
3. Prazo límite de presentación: 15 de xuño de 2018.
4. Haberá un único premio que consistirá na publicación do texto premiado. Dito premio pode quedar deserto.
5. O fallo do xurado farase público o seis de setembro de 2018, e acto seguido presentarase a edición da obra premiada.
6. Os orixinais non premiados non serán devoltos.

A obra a concurso e a documentación relativa remetirase ao seguinte enderezo:
EDICIÓNS POSiTiVAS
VII PREMIO NARRATIVAS QUENTES
Rúa das Carretas, 18, baixo
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA”

Bases do Certame de Narrativa Curta do Concello de Curtis Ó rescate da memoria

“Na convocatoria deste ano, preténdese homenaxear ás persoas achegadas a nós que nos rodearon ou rodean, facendo visibles certos episodios das súas vidas que de seguro enriquecerán o noso presente. Trátase dun exercicio de historia oral a través da recuperación de acontecementos importantes ou aparentemente nimios, coa intención de convertelos en relato, para investigar e poñer por escrito esas anécdotas que circulan polos ambientes familiares desde hai anos. A historia non só se constrúe de grandes relatos, senón de pezas mínimas do día a día. Historias de familia que esconden grandes verdades, alegrías e tristezas doutras épocas. Así, este ano o certame de narrativa curta do concello de Curtis céntrase en nomes propios de avoas e avós, de veciñas e veciños, de nais e pais. Porque se ben é certo que todo o mundo ten algo que contar, que menos que escoitalo atentamente… e compartilo a través dun relato!.

BASES DO CERTAME DE NARRATIVA CURTA DO CONCELLO DE CURTIS
Ó RESCATE DA MEMORIA

1. Convócase o XIII Premio de Narración Curta do Concello de Curtis Ó RESCATE DA MEMORIA.
2. Os traballos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
3. Os textos deberán ser orixinais, inéditos, e non premiados en ningún outro certame.
4. Deberán enviarse escritos en formato WORD e cunha extensión comprendida entre os 3000 e os 5000 carácteres (espazos incluídos).
5. Enviaranse á seguinte dirección de correo electrónico: relatoscurtis@gmail.com
Achegarase no arquivo de WORD unha última folla que conteña unha copia do DNI, enderezo, teléfono de contacto, e a categoría á que pertence.
6. A data límite de entrega é o 20 de abril de 2018.
7. Establécense dúas categorías:
A-Dos 12 ós 18 anos
B-Dos 19 anos en diante
e dous premios en metálico para cada categoría:
Categoría A: 1º premio de 200 euros
2º premio de 100 euros
Categoría B: 1º premio de 350 euros
2º premio de 150 euros
8. Os traballos que non cumpran as presentes bases quedarán fóra de concurso.
9. O xurado, que estará composto por membros de recoñecido prestixio dentro do mundo da cultura, resérvase o dereito de outorgar un premio compartido en calquera das categorías se así o considera.
10. Os traballos premiados pasan a ser propiedade do Concello de Curtis, que se reserva o dereito de publicación a través dos medios que considere oportunos e sen afán de lucro.
11. Convidarase ós/ás premiados/as ó acto de entrega que terá lugar no mes de xuño, e no que se agarda a súa asistencia ou a dunha persoa autorizada.
12. A presentación das obras supón a aceptación destas bases.
Para calquera dúbida, escribir ó correo electrónico do certame: relatoscurtis@gmail.com ou chamar ó 651046603.”