Coñécense as obras premiadas no XLII Certame Nacional de Narracións Breves Premio Modesto R. Figueiredo

Desde Sermos Galiza (foto do Concello de Lalín):
“(…) A vinganza de Valdedeus valeulle ao escritor e xornalista Miguel Anxo Martínez Oubiña o Premio Modesto R. Figueiredo, organizado pola Fundación Padroado do Pedrón de Ouro, que nesta ocasión acolle o Concello de Lalín.
Nun comunicado de imprensa, a concelleira de Cultura, Lara Rodríguez, que formou parte do tribunal, salienta a “unanimidade na escolla”. O relato do premiado resultou, segundo a edila, “o favorito de todos os representantes cando se fixo a posta en común”. O texto vencedor do que se considera o certame literario máis antigo de Galiza está dotado cun premio en metálico de 1.000 euros.
Aliás, o xurado concedeu dous accésits -dotados con 400 euros cada un- ás autoras Iris María Gey López por Cranios privilexiados, e a Emma Pedreira, por Poder de alumear.
A entrega dos premios terá lugar o día 3 de febreiro ás 20:30 horas, na Biblioteca municipal Varela Jácome.
Composición do xurado
O xurado que seleccionou as obras estivo formado por Carlos Negro, Adolfo Caamaño, Luís Menéndez, Lara Rodríguez Peña e por David Otero, secretario de O Pedrón de Ouro, con voz pero sen voto.
En total, presentáronse ao concurso 75 traballos. Os relatos elixidos son publicados nun libro cada dúas edicións.”

Lalín: presentación de As horas roubadas, de María Solar

OMaría Solar venres 4 de novembro, ás 20:30 horas, no Museo Ramón María Aller Ulloa, en Lalín (Rúa Ramón Aller, 9), terá lugar a presentación da novela As horas roubadas, de María Solar, publicada por Xerais. No acto, organizado en colaboración co Concello de Lalín, participa, xunto á autora, Gracia Santorum.

Bases do XLII Certame Nacional Galego de Narracións Breves Premio Modesto R. Figueiredo 2016

BASES

1. FINALIDADE DO PREMIO. A Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro, coa colaboración do Concello de Lalín (Pontevedra) organiza o Certame Nacional Galego de Narracións Breves baixo o nome de Premio Modesto R. Figueiredo. Este certame organízase coa finalidade de promover a literatura narrativa en lingua galega e homenaxear ao seu artellador, o pontevedrés Modesto R. Figueiredo.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR. Poderán participar todos os autores e todas as autoras de calquera nacionalidade, con unha ou máis obras, sempre que estean escritas en lingua galega, sexan inéditas e non se presentasen antes a ningún outro certame literario.

3. TRABALLOS QUE SE PODEN PRESENTAR. Os traballos deben ter un mínimo de cinco e un máximo de trinta páxinas mecanografadas a dobre espazo e por unha soa cara en follas de tamaño DIN-A4. Non obstante, o Xurado poderá reconsiderar esta base se entendese que a temática ou desenvolvemento lóxico do argumento o precisasen.

4. TEMPO E MODO DE PRESENTACIÓN. As persoas que participen deberán enviar os seus traballos por quintuplicado sen remite, ou outra forma de identificación, antes do 18 DE NOVEMBRO de 2016 a algún destes enderezos:
FUNDACIÓN DO PADROADO DO PEDRÓN DE OURO
Apdo. de Correos, 627. Santiago de Compostela
CONCELLO DE LALÍN.
Praza de Galicia, 1 -36500- Lalín-Pontevedra
Para a identificación das persoas premiadas ou para aquelas autoras ou aqueles autores de obras que o Xurado considere apropiadas para publicar, todos os traballos deberán engadir un sobre pechado, cos seus datos (nome, apelidos, enderezo, teléfono ou correo electrónico) e o currículo vitae se o considera oportuno. No exterior do sobre só aparecerá o título ou lema da obra.
(***) Con respecto aos traballos que o Xurado considere merecentes de publicación poderán abrirse as plicas correspondentes para poñerse en contacto cos autores e autoras para que dean o consentimento para publicalos.

5. PREMIOS. A obra gañadora será premiada con 1000€ ( suxeito ás obrigadas retencións fiscais). Porén, se o Xurado considera de calidade outras obras, dúas delas máis poderán obter segundos premios que serán de 400 € cada un (e asemade tamén suxeitos ás obrigadas retencións fiscais). Ademais, o Xurado poderá recomendar a publicación daqueles traballos que así o considere (aínda, que non contarán con premio económico)(***).
(***) En todo caso, a publicación destas obras soamente será posíbel co consentimento das súas autoras ou dos seus autores.

6. XURADO E DECISIÓN. O Xurado estará composto por especialistas en crítica literaria designados pola Fundación do Pedrón de Ouro co asesoramento e colaboración das Asociacións de Escritoræs (AELG e PEN CLUBE DE ESCRITORES DE GALICIA) e do Concello de LALÍN (PONTEVEDRA). Así, a Fundación do Pedrón de Ouro reservarase os postos de presidente/a, e secretario/a (este último con voz, pero sen voto).
(***) Se a calidade literaria das obras non fose estimábel, segundo o criterio do Xurado, o premio poderá declararse deserto.
O Xurado reunirase na segunda quincena do mes de decembro e dará a coñecer a obra ou obras premiadas coa apertura de plicas diante dos medios de comunicación. Finalmente, ao remate da decisión do Xurado o/a secretario/a redactará a acta que asinarán todos os membros deste.

7. ENTREGA DE PREMIOS. Os premios que obteñan as obras seleccionadas entregaranse nun acto organizado polo Concello de Lalín (Pontevedra) en día e data que se dará a coñecer oportunamente. Os/as autores/as premiados/as terán que recoller persoalmente os seus galardóns.

8. OBXECIÓNS E NORMAS DE INTERESE. A Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro reservarase o dereito exclusivo de publicar as obras premiadas na súa primeira edición. O/a autor/a ou autores/as, ao aceptaren estas bases, renuncian voluntariamente aos seus dereitos en favor da Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro.
A partir da seguinte edición, as obras son da total propiedade das súas autoras e autores, os/as cales terán a obriga de facer constar que a obra foi premiada no Premio Modesto R. Figueiredo da Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro. As obras non premiadas seranlles devoltas aos seus autores e ás súas autoras se as requiren antes de rematar o mes seguinte á decisión do Xurado. Se ninguén as require, serán destruídas.
A Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro é a única entidade con capacidade para decidir en última instancia calquera dúbida que puidese suscitar a interpretación das bases deste certame.

O feito de concursar xa obriga ás autoras e aos autores a aceptar as presentes bases deste Certame.”

Lalín: presentación de Masculino singular, de Carlos Negro

OCarlos Negro venres 27 de maio, ás 20:30 horas, no Museo Ramón María Aller de Lalín, terá lugar a presentación do libro Masculino singular, de Carlos Negro, publicado por Xerais. No acto, organizado polo Concello de Lalín e a editora, participan, xunto ao autor, Lara Rodríguez e Mario Pereira.

Bases do XXII Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro

“O Concello de Lalín (Pontevedra), a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo, a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña, a asociación de profesionais da gastronomía “Amigos da Cociña Galega” e as demais asociacións gastronómicas galegas, no seu desexo de fomentar a difusión da cociña galega, en xeral, e para premiar o labor realizado por xornalistas e escritores que prestaron especial atención a devandito tema, así como por ampliación do Premio Nacional de Xornalismo celebrado en anos anteriores, resolveron convocar o XXII Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, recoñecido como o premio gastronómico máis importante de España.

BASES

PRIMEIRA
Poderán tomar parte en devandito concurso os escritores, xornalistas e particulares que publiquen artigos, libros, entrevistas, reportaxes, viñetas, fotografías, comentarios, etc. -en galego ou en castelán- nos distintos medios de comunicación sobre temas relacionados coa gastronomía galega nos últimos 2 anos. Tales traballos non poderán ser premiados anteriormente e non poderá ser premiado 3 anos consecutivos un mesmo autor. Ademais, poderán tomar parte os estudantes de Xornalismo, Publicidade e Comunicación Audiovisual que presenten os seus traballos académicos relacionados coa gastronomía.

SEGUNDA
Os traballos deberán ser presentados ben polo seu autor ou ben por terceiras persoas ou entidades, aportando inescusablemente seis exemplares dos traballos que xustifican a súa opción ao premio e un escrito dirixido ao alcalde presidente do Concello de Lalín co nome, datos persoais, teléfono de contacto e currículo do autor (no seu caso, tamén da persoa que presenta o traballo). Se se trata de artigos xornalísticos servirá a páxina orixinal do xornal e cinco fotocopias do traballo en cuestión; para as viñetas ou fotografías, será necesario a páxina orixinal da súa publicación e un exemplar da imaxe en formato jpg; no caso dos traballos en radio e televisión, deberán presentarse seis CDs ou DVDs, acompañados dunha certificación a expedir polo director da emisora ou a canle correspondente na que se faga constar a data e o programa en que o traballo foi emitido; en canto ás páxinas web, bastará cun escrito en que se indique o enderezo correspondente, acompañado dun pequeno informe do contido da páxina (non se admitirán nesta categoría artigos, reportaxes ou entrevistas difundidas a través de Internet en páxinas non dedicadas en exclusiva á gastronomía).

Poderán presentarse os traballos no rexistro do Concello de Lalín (Praza de Galicia, nº1, 36500-Lalín) por correo ou de forma presencial ou ben, os traballos que o permitan, a través do correo electrónico lalin@lalin.org

TERCEIRA
O xurado nomeado ao efecto, que estará formado por xornalistas de medios de comunicación de Galicia e representantes das institucións colaboradoras, seleccionará os traballos que considere merecedores dos premios tendo en conta en primeiro lugar a súa calidade xornalística, pero tamén a súa difusión. Ademais, considerarase un mérito engadido a súa referencia ao Cocido de Lalín.

CUARTA
O prazo límite para a presentación dos traballos será o 20 de decembro de 2015. Se o envío se realiza por correo, terase en conta a data que figure no matasellos postal.

QUINTA
Os premios subdivídense nas seguintes categorías coa súa correspondente dotación económica:

a) Premio, dotado con 3.000 euros, ao mellor traballo xornalístico presentado entre todas as categorías, ao que poderán concorrer os escritos publicados en medios de comunicación impresos; os libros, traballos, publicacións ou investigacións sobre gastronomía galega; os traballos xornalísticos emitidos en radios e televisións; as páxinas web con contidos dedicados á gastronomía ou os traballos gráficos (fotografía, viñeta, etc.) publicados en medios de comunicación impresos.

b) Premio, dotado de 1.000 euros, ao traballo xornalístico, que o xurado decida, presentado entre todas as categorías, ao que poderán concorrer os escritos publicados en medios de comunicación impresos; os libros, traballos, publicacións ou investigacións sobre gastronomía galega; os traballos xornalísticos emitidos en radios e televisións; as páxinas web con contidos dedicados á gastronomía ou os traballos gráficos (fotografía, viñeta, etc.) publicados en medios de comunicación impresos.

c) Premio de 800 euros ao mellor traballo académico _prensa, radio, televisión e web_ dedicado á gastronomía presentado por alumnos de Xornalismo, Publicidade e Comunicación Audiovisual de toda a xeografía nacional co fin de potenciar aos novos valores da profesión xornalística.

SEXTA
Os traballos premiados poderán ser citados, se fosen libros, ou reproducidos total ou parcialmente no caso de artigos xornalísticos ou traballos audiovisuais, polas entidades convocantes, facendo constar sempre o nome do seu autor. Ademais, os participantes no concurso renuncian a reclamar as copias ou os exemplares presentados.

SÉTIMA
O fallo do xurado darase a coñecer publicamente nun acto programado ao efecto en Lalín con anterioridade á celebración da XLVIII Feira do Cocido, que se celebrará o día 31 de xaneiro de 2016.

OITAVA
As entidades organizadoras poderán esixir a identificación da personalidade dos premiados, que, salvo causas de forza maior suficientemente acreditadas, deberán recoller os premios no acto que se organice ao efecto. A organización resérvase o dereito a convocar aos premiados en calquera das categorías para formar parte do xurado na seguinte edición.

NOVENA
O feito de participar no concurso significa a aceptación das presentes bases, tanto polos autores como polos presentadores, e considérase que existe acordo mutuo entre ambos, cando non sexan a mesma persoa.

DÉCIMA
Os traballos académicos presentados polos estudantes de xornalismo, publicidade e comunicación deberán estar acreditados academicamente por un docente do centro de estudos. O Concello de Lalín reservarase os dereitos legais de utilización do traballo ganador na categoría de estudantes.

Lalín (Pontevedra), 2015″