Noia: entrega do XV Certame Literario Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos

OAntón Avilés de Taramancos sábado 5 de novembro, ás 12:30 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello de Noia terá lugar o acto de entrega do XV Certame Literario de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos. O traballo premiado este ano foi Tom, Huck e o misterio da trabe de ouro de Alex Bayorti.
Este premio está dotado con 3.000 €, ademais dunha escultura conmemorativa do artista noiés Alfonso Costa e da publicación da obra gañadora. O Certame está organizado polo Concello de Noia en colaboración coa revista Casa da Gramática do IES Virxe do Mar de Noia.

Noia: presentación de Todo o tempo do mundo, de David Pérez Iglesias

Odavid-perez-iglesias-todo-o-tempo-do-mundo venres 4 de novembro, ás 19:30 horas, na Casa da Cultura Antón Avilés de Taramancos (Rúa Corredoira de Luís Cadarso, s/n.), en Noia, terá lugar a presentación do libro Todo o tempo do mundo, de David Pérez Iglesias, Premio Merlín de Literatura Infantil 2016, publicado en Xerais. No acto, organizado en colaboración co Concello de Noia, participan, xunto ao autor, Agustín Agra e Manuel Bragado.

Coñécese a gañadora do XV Certame Literario Relato de Aventuras

O venres 13 de maio, o xurado do XV Certame Literario Relato de Aventuras, organizado polo Concello de Noia e a revista de creación literaria e cultura do IES “Virxe do Mar” de Noia, fallou o premio do Certame.

O xurado estivo composto por:
– Don José Pérez Martínez, concelleiro de cultura, en calidade de presidente.
– Dona Mercedes Queixas Zas, profesora e escritora.
– Dona Oliva Fraga Lombardía, traballadora do Concello.
– Don Baldo Fernández Ramos, profesor e escritor.
– Don Antonio Piñeiro Fernández, profesor, editor e escritor.
– Don Xavier Castro Rodríguez, profesor e co-director da revista de Creación Literaria e Cultura “Casa da Gramática” do I.E.S. “Virxe do mar” de Noia.

Dos 10 traballos presentados resultou gañador o presentado co título Tom, Huck e o misterio da trabe de ouro, da autoría de Alexandra Martínez Martínez, coñecida polo nome de Alex Bayorti.

Convocado o XV Certame Literario de Relato de aventuras Antón Avilés de Taramancos

1. Antón Avilés de TaramancosPoderán concorrer ao Certame de Relato de Aventuras todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego de temática libre que sexa inédito, encadrado no relato de aventuras.
2. A obra, cunha extensión entre 70.000 e 100.000 caracteres, presentarase por cuadriplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara, debidamente grampados, cosidos ou encadernados sen firma e cun lema e utilizando o sistema de plica.
3. O prazo de admisión dos orixinais rematará o día 8 de abril de 2016.
4. Os traballos serán remitidos ao enderezo: Concello de Noia. Rúa Rosalía de Castro, 2 – 15200 Noia (A Coruña)
5. Estabelécese un único premio de 3.000 euros, ademais dunha escultura conmemorativa do artista noiés Alfonso Costa, e a publicación da obra gañadora por parte do Excmo. Concello de Noia. O importe do premio estará suxeito á lexislación fiscal vixente.
O premio está consignado na partida 334.48003, atopándose retido o crédito necesario.
A entrega do premio realizarase mediante transferencia bancaria ao gañador/-a, que deberá achegar ao Concello de Noia a certificación emitida polo banco correspondente á súa conta. Unha vez presentada a certificación, o Concello disporá de cinco días hábiles para a realización efectiva do pagamento.
6. O xurado terá todas as facultades para a decisión do premio, que poderá quedar deserto, para interpretar as bases e a súa decisión será discrecional e baseada en criterios de valoración literarios e lingüísticos.
O xurado, que será nomeado por resolución do concelleiro-delegado de Cultura, estará composto polo:
– Presidente: Concelleiro delegado de Cultura.
– Secretario/-a: un traballador municipal, sen voto.
– Catro vogais nomeados/-as entre persoas de recoñecido prestixio no eido das letras galegas entre os que deberá constar un membro da revista de creación literaria e cultural “Casa da Gramática” do IES Virxe do Mar de Noia.
O xurado emitirá publicamente o seu veredicto o día 13 de maio de 2016.
7. Os traballos non premiados serán devoltos, previa solicitude, e os restantes serán destruídos transcorridos vinte días desde a data do veredicto do Certame. Non poderán participar neste certame os autores premiados en edicións anteriores.
8. O feito de concorrer ao Certame implica a aceptación destas bases.

Noia, 26 de xaneiro de 2016
O Concelleiro de Cultura

Asdo.: José Manuel Lage Tuñas”

Quedou deserto o premio do XIV Certame Literario Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos

Ocertame aviles 2015 diptico premio do XIV Certame Literario Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos quedou deserto.
O xurado, constituído por Rafael García Guerrero, Mercedes Queixas Zas, Oliva Fraga Lombardía, Baldo Ramos, Antonio Piñeiro Fernández e Xavier Castro Rodríguez, argumentou a súa decisión neste documento: Decisión argumentada do xurado do XIV Certame de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos.